Privacy verklaring

 

Uw privacy

Veroude Landbouwmachines hecht veel waarde aan een goede omgang met uw persoonsgegevens.

In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij streven er naar om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw  persoonsgegevens. Veroude Landbouwmachines houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet (AVG).

 

Dit betekent dat wij:

*   Duidelijk – via deze privacy verklaring – vermelden met welke doeleinden wij uw  persoonsgegevens verwerken.

*   Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden.

*   Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming is vereist.

*   Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

*   Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden en  als daar aanleiding toe bestaat te corrigeren op onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te beperken.Verwerking van persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Veroude Landbouwmachines uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Veroude Landbouwmachines hiertoe contactgegevens, waar onder uw naam, adres, functie, (zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres.

*    Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

*    Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan ons verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende gegevens verstrekt , dan is het mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als per wet is vastgelegd.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u  (of met uw bedrijf) overeen gekomen product of dienst, met goedkeuring uwerzijds.

 

Parameters

Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, dit is om bij te houden hoe onze website wordt bezocht/gebruikt. Deze kennis gebruiken wij om onze website up-to-date te houden voor bezoekers.

 

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden bij uw persoonsgegevens kunnen komen, heeft Veroude Landbouwmachines diverse beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Vragen, wijzigingen, klachten

Mocht u na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebben, uw persoonsgegevens willen wijzigen of wissen, of een klacht willen indienen neemt u dan contact op met Veroude Landbouwmachines.